سیستم جامع کارگزینی (حضور غیاب و احکام پرسنلی)

 
attendance
 
 

امکانات اصلی:

 • سیستم تحت شبکه و چند کاربره
 • مدیریت کاربران و تعیین سطح دسترسی
 • محاسبات سریع در مقایسه با سایر سیستمها
 • سیستم گزارشگر اتوماتیک خطا
 • سیستم پشتیبان گیری اتوماتیک
 • قابلیت تهیه فایل اکسل از تمام گزارشات و بخش های برنامه

attendance

تعاریف پایه:

 • تعریف تقویمهای کاری
 • تعریف انواع گروه های کاری
 • تعریف انواع شیفت کاری
 • تعریف مراکز اقتصادی
 • سقف اضافه کاری برای مراکز اقتصادی
 • تعویض شیفت های مجاز

attendance

تعاریف پرسنل:

 • تعریف پرسنل شامل تمام اطلاعات مربوطه از قبیل تحصیلات، سوابق کاری، سوابق آموزشی، مهارت ها، افراد تحت تکفل و غیره
 • تعریف گروه های کاری
 • تعریف انواع شیفت کاری
 • ثبت ابلاغ
 • ثبت تعویض شیفت پرسنل
 • سقف اضافه کاری پرسنل
 • مانده مرخصی پرسنل

attendance

تعاریف ساعت:

 • تعیین نوع ساعت ها و تنظیمات مربوطه
 • بررسی ساعت ها
 • تخلیه ساعت
 

حضور و غیاب:

 • مرخصی روزانه
 • ماموریت روزانه
 • مرخصی بدون حقوق
 • ثبت مرخصی فوق العاده
 • ثبت ورود وخروج دستی
 • محاسبه اتوماتیک ورود و خروج، ماموریت، مرخصی از روی اطلاعات تخلیه شده از ساعت
 • محاسبه اتوماتیک کارکرد پرسنل
 

گزارشات:

 • گزارش ورود و خروج پرسنل
 • گزارش لیست حاضرین
 • گزارش کارکرد پرسنل
 • گزارش اضافه کاری پرسنل
 • گزارش مقایسه اضافه کاری و غیبت غیرموجه
 • گزارش مقایسه غیبت امورها
 • گزارش غیبت غیرموجه به تفکیک امور
 • گزارش اضافه کاری به تفکیک امور
 • گزارش لیست پرسنل
 • گزارش جزئیات ورود و خروج پرسنل
 • گزارش کارنامه مرخصی
 • گزارش اضافه کاری بالا
 • گزارش اضافه کاری بالا به تفکیک امور
 • گزارش لیست پرسنل به تفکیک شیفت کاری
 • سایر گزارشات پرسنلی
 • گزارش کارکرد پرسنل جهت ورود به سیستم حقوق و دستمزد
 • صدور انواع گزارشات نموداری
 

احکام کارگزینی

 • محاسبه پایه سربازی
 • محاسبه مشاغل
 • تعریف جدول ترمیم مزد
 • محاسبه جدول حقوقی
 • محاسبه جدول حق جذب
 • تعریف کسورات جذب
 • محاسبه جدول تجربه کاری
 • محاسبه جدول شرایط محیط کار
 • تعریف جدول امتیاز رتبه
 • محاسبه ضریب ریالی سال
 • تعریف پارامترهای افزایش حقوق
 • محاسبه حکم اول سال
 • صدور حکم انفصال
 • اصلاح جزئیات حکم کارگزینی
 • صدور، اصلاح و چاپ حکم کارگزینی

attendance