بیشتر برخی از مشتریان

شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز

سیستم مدیرت محتوا(وب)،
سیستم جامع کارگزینی شامل حضور غیاب و احکام پرسنلی،
سیستم مدیریت رستوران

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان

سیستم مدیریت رستوران

شرکت آذرپینار

سیستم جامع کارگزینی شامل حضور غیاب و احکام پرسنلی

موسسه آموزش زبان گلدیس

سیستم حضور غیاب پرسنل

گروه صنایع تبریز گون آل

سیستم مدیرت محتوا(وب)،
سیستم حضور غیاب پرسنل،
سیستم حسابداری مالی

شرکت کلان گستر ماد

سیستم مدیرت محتوا

شرکت گسترش داده پردازی آذررجا

سیستم حضور غیاب پرسنل،
سیستم حسابداری مالی

شرکت بازار سنج سایان

بیشتر محصولات